bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contact

 

Jetske Bilker, Leeuwarder Courant, 2007

terug naar overzicht

 

 


motorman_nyk_de_vries_lc_2007_jetske_bilker.jpg (51423 bytes)

 

Gedachten fan in motorman

Wienen der twa dichtbundels op ’e doarmatte fallen? Nee, it wienen de Nederlânse en de Fryske proazagedichten fan Nyk de Vries, skriuwer en muzikant by Meindert Talma & the Negroes. Guon fan dy fersen binne earder publisearre yn De Hobbyrocker, De Blauwe Fedde, Hjir en Tzum. De bondels sjogge der nijsgjirrich út, de surrealistyske kant it neist.
     Proazafersen binne pyplytse ferhalen, dy’t midden op ien side ôfprinte wurde mei in soad wyt deromhinne. De rigels rinne troch, lykas by in ferhaal. By dizze bundel fan De Vries liket it net om fersen of om ferhalen te gean, mar om gedachten. ,,Hy (motorman, jb) ried mar om op syn motorfyts en noait wist ik wat him troch de holle spile’’, sa begjint it boek. As dizze ‘ik’ it húske fan ’e motorman oernimt, nimt er – it wurdt net sein, mar it kin - ek syn gedachtewrâld oer. As ik it sa opfetsje, falt der mear teplak as wannear’t ik de bundel as in searje losse teksten besjoch. Noch in argumint foar dizze ynterpretaasje is de konstante ferwizing nei in ús ûnbekende (fiktive) wrâld: ,,Marjet wurke as ferkeapster yn it súdlik distrikt en sûnt ik har koe, hie se it net maklik’’, begjint in ferhaal. Wa is Marjet? Welk súdlik distrikt? We witte it net, de echte ‘ik’ faaks ek net: it heart allegearre yn de oernommen gedachtewrâld.
     De motorman blykt hiel wat meimakke te hawwen en it is allegearre behoarlik grappich en maf. De ynhâld docht my tinken oan it surrealistyske fan dreamen en dy sfear is werom te finen yn it omslach fan it boek. De Vries folget hast yn alle teksten itselde prosedee. De ferhaaltsjes besteane út fjouwer of fiif moaie sinnen mei in lêste sin, dy’t der mei in ferrassende konklúzje in ein oan makket. Faaks is dat de reden dat dizze ferhaaltsjes it sa goed dogge yn foardrachten mei publyk. Se besteane út nijsgjirrige, moai skreaune sinnen, se binne koart en se einigje ûnferwacht grappich of pseudo-filosofysk. As je nei de opbou fan sa’n stikje sjogge falt op dat elke nije sin wer in nij aspekt oan it ferhaal tafoeget. Noait folget in ferklearring. As it yndied om de oernommen herinnerings fan de motorman giet, kloppet dat wol, want wa leit himsels no wat út? ,,Sân jier hie ik oan ’e gong west it guod fan ús heit op te romjen. Dêrnei fleach ik nei Amearika dêr’t ik in lyts restaurant iepene’’, begjint in ferhaal. Sa’n styl soarget foaral foar dynamyk, mar ek foar humor.
     Dit opienstapeljen fan beskriuwende sinnen hat as effekt dat der in djippere betsjutting suggerearre wurdt, dy’t der net is. Lykas by poëzij, sykje je nei in ferbân tusken de rigels. Yn dizze ferzen bliuwe je stykjen, sels as je oannimme dat it om oernommen gedachten giet. Dit suggerearjen fan in djippere lading wurdt op it lêst in foefke. Troch allinne mar te beskriuwen bliuwt de skriuwer sels ridlik bûten skot en dat kin noait te lang duorje. Yn sokke koarte ferhaaltsjes yn gedachtefoarm kin De Vries der noch mei weikomme. De sinnen rinne moai, de ferhaaltsjes binne grappich, mar djipgeand wol it net wurde.

 


 

 

 

 home | boeken | pers | foto's | agenda | prozagedichten | boekingen
archief | bestellen | contact


c 2007 www.nykdev.nl